Pitie mladistvých

Alkohol by nemali piť mladiství vo veku, kedy im konzumáciu alkoholických nápojov zakazuje zákon.

Mladiství často pijú alkohol vo veku, kedy stále prebieha ich fyzický aj duševný vývoj. Konajú tak v etape svojho života, kedy sa môžu cítiť neporaziteľnými, kedy chcú ukázať vzdor alebo poukázať na svoju nezávislosť. Pokiaľ sa k tomu pridá alkohol, môžu odpadnúť niektoré zábrany a zároveň sa zníži schopnosť správneho úsudku. Okrem toho môže nasledovať rizikové jednanie s nebezpečnými dôsledkami, ktoré v krajnom prípade môže ohrozovať i život.

Zákonné obmedzenia

Vo väčšine krajín sveta boli prijaté prísne zákony definujúce minimálny vek, kedy je možné kúpiť a/alebo konzumovať alkoholické nápoje. K prijatiu takýchto zákonov bol dobrý dôvod a nemali by sa brať na ľahkú váhu.

Porušenie týchto zákonov môže – v závislosti od konkrétnych okolností a štátu – skončiť vysokou pokutou, stratou vodičského oprávnenia a dokonca aj väzením.

Dôsledky

Pitie alkoholických nápojov v prípade mladistvých môže mať závažné následky v rodine alebo škole, môže negatívne ovplyvňovať povesť aj sebaúctu a spôsobiť ďalšie problémy.

Tiež môže byť spájané s vážnymi negatívnymi javmi, napríklad:

 • autonehodami

 • ďalšími typmi nehôd

 • samovraždami

 • zlými študijnými výsledkami

 • chodením poza školu

 • krádežami a iným nezákonným chovaním

 • rizikovým pohlavným životom

 • ďalšími formami rizikového správania

Všetky účinky alkoholu na mozog vo fáze vývoja doposiaľ neboli preskúmané. Niektoré štúdie poukazujú na to, že pitie v neplnoletom veku môže vývoj mozgu poškodiť.

Preto je nanajvýš dôležité dodržiavať zákony a rešpektovať seba samého aj druhých.

Podniknite kroky

Pitie mladistvých je zlé nie len pre samých neplnoletých, ale aj pre ich okolie a celú spoločnosť. Ako rodič by ste mali vedieť, že vaše deti si môžu v otázke pitia osvojiť rovnaké správanie, ktoré vidia doma. Pokiaľ pijete, robte tak s rozumom. Rozhodnutie vašich detí nepiť môžete ovplyvniť napríklad:

 • blízkym vzťahom, kedy svojmu dieťaťu vyjadrujete podporu

 • znalosťami priateľov vašich detí a toho, čo robia

 • zapojením detí do záujmových mimoškolských aktivít

 • nastavením pravidiel domácnosti zakazujúcich pitie – a trestov za porušenie týchto pravidiel

V prípade mladistvých osôb je v záujme všetkých, aby ste im pomohli prestať piť. Nikdy nepodporujte pitie mladistvých tým, že im umožníte prístup k alkoholu.

Rodičia majú najväčší vplyv na to, či neplnoleté deti začnú piť alkohol

Zo štúdií vyplýva, že rodičia majú najväčší vplyv na svojich neplnoletých potomkov v otázke konzumácie alkoholických nápojov. Vaše deti preto musia vedieť, za čím si stojíte: pitie v neplnoletom veku je proste neprijateľné.

Nevyhýbajte sa komunikácii

Silné a vrelé väzby medzi rodičmi a deťmi sa zakladajú na otvorenej obojstrannej komunikácii. Dobrý vzťah so svojimi deťmi si vytvoríte tak, že s nimi budete každý deň rozprávať (a počúvať ich!) o škole, kamarátoch, koníčkoch a ich snoch. Vďaka týmto rozhovorom je potom ľahšie rozprávať sa o vážnejších témach, ako je napr. konzumácia alkoholu.

Váš prvý rozhovor na tému pitie alkoholu nesmie prísť až vo chvíli, keď nastane konkrétny problém. Využite bežné príležitosti napr. počas jazdy autom, cestou na nákupy, počas večere alebo pri sledovaní televízie. Buďte úprimný, používajte vysvetlenia primerané veku, a tie postupne rozvíjajte s tým, ako dieťa rastie a získava skúsenosti.

Pýtajte sa svojho potomka na jeho názory týkajúce sa alkoholu. Potom mu vysvetlite fakty a vyvráťte prípadné mýty o pití.

Budujte dôveru hraním rolí

 • Čo urobíš, keď kamaráti na večierku začnú piť?

 • Čo urobíš, keď ti niekto ponúkne alkohol?

 • Čo urobíš, keď kamarát, ktorý ťa vezie domov pred jazdou pil?

 • Čo urobíš, keď kamarát pil a urobí sa mu zle alebo omdlie?

Preberte dostupné možnosti a skúste sa zhodnúť na tých, ktoré najlepšie odpovedajú hodnotám uznávaným vo vašej rodine. Týmto cvičením pripravíte svojho potomka na tlak zo strany jeho vrstovníkov a naučíte ho správne reagovať na prípadné nebezpečné situácie.

Nastavte pravidlá a vysvetlite dôsledky

Ako rodič musíte nastaviť pravidlá a zabezpečiť, aby si vaše deti uvedomovali dôsledky pitia v neplnoletom veku. Vysvetlite svojim deťom, že pravidlá a dôsledky sú tu preto, že o deti máte strach, a že dodržiavaním pravidiel si získajú ďalšie výsady, pretože im môžete veriť.

Prečítajte si zákony

Pravidlá týkajúce sa pitia v neplnoletom veku nekončia tými, ktoré vo svojej rodine sami zavediete. Zoznámte sa s právnymi predpismi na tému pitie neplnoletých a informujte o nich aj svoje deti.

Angažujte sa

Staňte sa aktívnou súčasťou života vašich detí – mali by ste vedieť, kto sú ich kamaráti, kam práve idú a čo robia. Zoznámte sa aj s rodičmi kamarátov vašich detí a povedzte im svoj názor na pitie v neplnoletom veku.

Buďte sami príkladom

Striedmym pitím a dodržiavaním príslušných zákonov v oblasti pitia alkoholu posilníte dôležité rodinné hodnoty, ktoré budú vaši potomkovia nakoniec sami presadzovať.