Fetálny alkoholový syndróm

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov prejavujúcich sa ako funkčné poruchy novorodencov, ktorých matky v priebehu tehotenstva konzumovali alkohol.

Existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že nadmerná konzumácia alkoholu počas tehotenstva prináša so sebou veľké riziko trvalého poškodenia dieťaťa. Ak tehotná žena pije alkohol, prechádza z krvi cirkulujúcej v jej obehovom systéme cez placentu do krvi plodu, čo môže ovplyvniť jeho vývoj a spôsobiť, že sa u dieťaťa vyvinie niektorý zo znakov Spektra porúch fetálneho alkoholového syndrómu (FASD). Skratka FASD odkazuje na celú radu vrodených defektov vrátane  FAS.

FAS je súbor genetických a vrodených chýb,  ktoré boli zistené u niektorých detí narodených  ženám závislým na alkohole alebo alkohol nadmieru  konzumujúcim. Patrí medzi ne napríklad prenatálna a postnatálna rastová retardácia, dysfunkcia centrálneho nervového systému, či charakteristické rysy tváre.

Odhadovaný výskyt FAS sa pohybuje v rozmedzí medzi  0,5 až 3 prípady na 1000 narodených detí. Všeobecne sa dá povedať, že FAS sa častejšie vyskytuje u marginalizovaných skupinách  obyvateľstva a u obyvateľov  s nižším socioekonomickým statusom.

Nie všetky ženy, ktoré sú závislé na alkohole či alkohol nadmerne konzumujú, porodia deti postihnuté FAS. Zdá sa, že na to, či sa u dieťaťa prejavia niektoré z príznakov FAS, závisí tiež od iných faktorov, ako sú napríklad spôsob stravovania, vek rodičky, fajčenie alebo užívanie drog.

Konzumácia alkoholu počas tehotenstva môže okrem FAS spôsobiť aj iné poruchy plodu, napríklad srdečné chyby a poruchy činnosti ľadvín, poškodenie sluchu a zraku, rázštep pery, či rôzne poškodenie mozgu a centrálneho nervového systému.

Viac informácii o konzumácii alkoholu počas tehotenstva nájdete na týchto webových stránkach v anglickom jazyku

Link: http://www.talkingalcohol.com/index.asp?pageid=59

(toto video bolo prevzaté z webowých stránok www.napivosrozumem.cz)